Csimota Pelenka

ELÁLLÁSI/FELMONDÁSI NYILATKOZATMINTA*

Elállási/Felmondási nyilatkozat

Címzett: Csimota Pelenka Kft.

Mány

Kossuth Lajos utca 93.

2065

E-mail cím: info@csimotapelenka.hu 

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom / gyakoroljuk elállási / felmondási jogomat / jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

……………… ……………...…… ……………… ………………………………………..… ……………………..……… ……………… …………… ……………… …………… ………

Szerződéskötés időpontja / a termék átvételének időpontja: ……………………...

Rendelés száma: ………………………………………...…………………………………..

A fogyasztó(k) neve: ………………………………………………………………………..

A fogyasztó(k) címe: ………………………………………………………………………..

Kelt, ……………………20…év ………….hónap……nap.

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

(*csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)


 

ÁSZF 2. SZÁMÚ MELLÉKLETE:

ELÁLLÁSI/FELMONDÁSI TÁJÉKOZTATÓ

Készült a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződése részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet alapján.

I. Elállási/Felmondási jog

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől. Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállási/felmondási határidő a termék adásvételére irányuló szerződés esetében:

a) attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.;

b) több termék szolgáltatásakor: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó terméket átveszi; c) több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor: amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi;

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, vagy elektronikus úton küldött levél – e-mail - útján) az alábbi címre: Csimota Pelenka Kft 2065 Mány Kossuth L. utca 93., e-mail címe: csimotapelenka@gmail.com.

Ebből a célból felhasználhatja az ÁSZF 1. számú mellékletében közzétett elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.

II. Az elállás/felmondás joghatásai

1. Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

2. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

3. Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

4. A termék visszaszolgáltatásának közvetlen költségét Ön viseli.

5. Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Amennyiben a terméket nem rendeltetésszerűen használta, úgy az azzal okozott kárt meg kell térítenie.


Partnerek

Joomla Extensions
Joomla Extensions